RU

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

на надання інформаційно-консультаційних послуг (надалі Договір)

Цей Договір є публічним Договором у розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України та вважається укладеним без його подальшого підписання Замовником з моменту здійснення Замовником оплати послуг згідно цього Договору.

ВИКОНАВЕЦЬ: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ« СТУДІЯ «1+1», яке є платником податку на прибуток на загальних підставах за основною ставкою згідно з Податковим кодексом України з одного боку і
ЗАМОВНИК: Фізична особа, що уклала з ВИКОНАВЦЕМ цей Договір, з іншого Боку, в подальшому Сторони Договору, або кожен окремо Сторона, уклали цей Договір про наступне

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець надає Замовнику інформаційно-консультаційні послуги (далі - послуги), а ЗАМОВНИК зобов'язується прийняти та оплатити послуги в порядку і на умовах, передбачених цим Договором. - Місце та дата та тема надання послуг зазначаються Виконавцем шляхом розміщення інформації на сайті Виконавця https://school.1plus1.ua/ (надалі Сайт).

1.2. Якість послуг, що надаються відповідно до цього Договору має відповідати вимогам, що звичайно ставляться до послуг подібного виду.

2. ПРАВИЛА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Права і обов'язки Виконавця:
- Виконавець зобов'язується забезпечити доступ Замовника до місця надання послуг за умови пред’явлення Замовником документу, що підтверджує його особу та оригіналу платіжного документу про оплату ціни Договору.
- Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги в порядку і на умовах, передбачених цим Договором. - Виконавець має право залучати третіх осіб для виконання цього договору, залишаючись при цьому відповідальним перед Замовником за якість наданих послуг.
- Виконавець має право змінити місце і дату надання послуг в односторонньому порядку, письмово попередивши Замовника, не пізніше ніж за три робочі дні до дати надання послуг шляхом розміщення інформації на Сайті
2.2. Права і обов'язки Замовника:
- здійснення Замовником оплати згідно умов цього Договору є беззастережним прийняттям його умов. З моменту здійснення оплати послуг Замовник дає згоду дотримуватись умов Договору. Якщо Замовник не згоден з умовами цього Договору він не має право здійснювати оплату.
- оплата послуг Виконавця здійснюється Замовником в порядку і на умовах, передбачених цим Договором.
- Замовник зобов’язується з’явитись до місця надання послуг, зазначеного згідно п.1.1. цього Договору не пізніше ніж за 15 хвилин до початку надання послуг та надати Виконавцеві оригінал платіжного доручення, квитанції або чеку, що підтверджує оплату послуг, а також пред’явити документ, що підтверджує особу Замовника.

3. ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

3.1. Загальна вартість послуг за цим Договором (далі також Ціна Договору) з урахуванням ПДВ зазначається на Сайті.
3.2. ЗАМОВНИК оплачує Виконавцю вартість послуг, що надаються за цим Договором, на умовах 100% передоплати не пізніше ніж за 14 робочих днів до дати надання послуг. Оплата всіх банківських комісій здійснюється за рахунок Замовника.
Оплата послуг Виконавця може бути здійснена наступним чином:
3.2.1. згідно виставленого Виконавцем на запит Замовника рахунку-фактури протягом 3 банківських днів з моменту його виставлення Виконавцем.
3.2.2. використовуючи систему LiqPay на сайті Виконавця https://school.1plus1.ua/, в національній валюті України.
3.2.3. у будь-якій банківській установі , за умови зазначення у платіжному дорученні призначення платежу.
3.2.4. за допомогою банківських платіжних терміналів, з обов’язковим зазначенням призначення платежу.
3.3. У разі здійснення оплати Замовником згідно п.3.2.3 та/або 3.2.4 у платіжному документі має бути зазначена назва теми інформаційно-консультаційних послуг , оплата яких здійснюється Замовником.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Виконавець і Замовник несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
4.2. Будь-які спори і розбіжності за даним Договором вирішуються шляхом переговорів. У разі якщо сторони не досягнуть згоди, вони підлягають розгляду в суді згідно чинного законодавства України.
4.3. У разі ненадання послуг з вини Виконавця за даним Договором Виконавець зобов'язується повернути Замовнику всю суму передоплати, отриману від Замовника за даним Договором, протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання від Замовника відповідної письмової вимоги та надання оригіналів платіжних документів про оплату послуг.
4.4. Неявка Замовника на місце надання послуг або ненадання оригіналу документу, що підтверджує оплату послуг за цим Договором не є підставою для повернення суми попередньої оплати. В такому випадку послуги вважаються наданими Виконавцем в повному обсязі і належної якості.

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Договір вважається підписаним Замовником та набирає чинності з моменту оплати ціни Договору Замовником і діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за ним.
5.2. Даний Договір публічно доводиться до відома до відома усіх Замовників шляхом його оприлюднення на сайті Виконавця https://school.1plus1.ua/ .

6. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

6.1. ЗАМОВНИК надає ВИКОНАВЦЮ добровільне дозвіл на збір, обробку, зберігання і використання персональних даних з метою співпраці виконання умов цього Договору, ведення бухгалтерського обліку Виконавця, врегулювання інших питань, які виникають або можуть виникнути в зв'язку з виконанням Сторонами цього Договору, а також на включення такої інформації в спеціальні бази даних (контрагентів, цивільно-правових договорів,) Виконавця.
6.2. Під персональними даними Сторони розуміють будь-яку інформацію, яка відноситься до Замовника як до суб'єкта персональних даних, в тому числі прізвище, ім'я, по батькові, рік, місяць, будь-які інші відомості про Замовника, які будуть їм надані. Зміст прав Замовника, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Замовнику відомі та зрозумілі. Про включення даних в бази даних (контрагентів, цивільно-правових договорів) Замовник повідомлений.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Кожна Сторона цього Договору гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також правами та повноваженнями необхідними і достатніми для укладання та виконання даного Договору відповідно до його умов.
7.2Недійсність окремої частини даного Договору не тягне за собою недійсність інших його частин чи Договору в цілому, оскільки Сторони допускають, що цей Договір міг бути укладений і без включення в нього такої частини. У разі недійсності частини Договору, Сторони зобов'язуються узгодити і внести зміни в цей Договір у відповідній частині протягом 10 календарних днів з моменту визнання такої частини недійсною.
7.3. Зміни умов Договору Виконавцем можливі виключно шляхом їх доведення до відома Замовника таким самим чином, як і цей Договір (шляхом розміщення на Сайті https://school.1plus1.ua/).
7.4. Одностороння зміна умов чи відмова виконувати умови Договору є неприпустимою, за винятком випадків, передбачених цим Договором.

8. Місцезнаходження і реквізити ВИКОНАВЦЯ

ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1"
04080, Україна, м.Київ, вулиця Кирилівська, 23
Податковий номер (ЄДРПОУ) 20953647
UAH (грн) UA163282090000026005010035836
Акціонерний Банк «Південний» МФО 328209
ІПН 237298026657
Телефон +38 044 490 01 01